Przedawnienie długów – czyli kiedy można legalnie uchylić się od zapłaty zobowiązań?

Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem terminu dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Zasadą jest, iż przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. Roszczenia niemajątkowe podlegają przedawnieniu jedynie ze stosunku pracy (art. 291 KP). Terminy przedawnienia określone są w przepisach prawa i nie mogą być wydłużane czy skracane przez strony w umowie. Ważne jest, aby pamiętać, że przedawnienie roszczeń jest zarzutem, co oznacza, że nie jest uwzględniane z urzędu, a jedynie na podstawie wyraźnego oświadczenia dłużnika, że chce on z tej instytucji skorzystać. W polskim prawie generalną zasadą jest, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla [...]