Rodzaje rozwodów i ich konsekwencje prawne.

Rodzaje rozwodów i ich konsekwencje prawne. W świetle art. 55 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że na wniosek obojga małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa pociąga za sobą nie tylko skutki moralne ale i określone skutki prawne. Często małżonkowie podejmując decyzję o rozwiązaniu małżeństwa kierują się chęcią szybkiego i bezbolesnego zakończenia związku, [...]