Jak poprawnie sporządzić umowę?

Sporządzanie umów Zawieranie umów cywilnoprawnych charakteryzuje się dużą swobodą ich kreowania. Art. 3531 kodeksu cywilnego zapewnia swobodę zawierania umów, dając wolną rękę stronom umowy do kreowania stosunku prawnego. Jedynym ograniczeniem jest to, aby nie był on sprzeczny z ustawą, właściwością stosunku i zasadami współżycia społecznego. Co do zasady poprawnie sporządzona umowa powinna składać się z następujących części: 1. Komparycja – czyli oznaczenie stron umowy i reprezentacji Poprawnie konstruowana umowa rozpoczyna się od komparycji czyli części, w której wskazuje się, kto jest stroną umowy oraz kto daną stronę reprezentuje. Osoby fizyczne z reguły działają w imieniu własnym, choć generalnie prawo zezwala [...]

Windykacja należności

Windykacja należności Windykacja (łac. vindicatio) to w znaczeniu dosłownym ”dochodzenie roszczeń”, „obrona konieczna”, a nawet „zemsta”. Co do zasady istnieją dwa rodzaje windykacji należności: polubowna i sądowa. Windykacja polubowna Windykacja polubowna sprowadza się do motywowania i przypominania dłużnikowi o istniejącej wierzytelności. Na tym etapie warto do dłużnika skierować wezwanie do zapłaty, wysłane na adres jego zamieszkania bądź adres siedziby (jeśli jest przedsiębiorcą lub gdy naszym wierzycielem jest firma). W ramach windykacji polubownej możliwe jest również zawarcie porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia. Windykacja sądowa Kiedy jednak powyższe działania nie przynoszą skutków kolejnym etapem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, [...]

Upadłość konsumencka 2016 r. – podsumowanie

Upadłość konsumencka 2016 r. Krótkie podsumowanie Rok 2016 był drugim rokiem działania bardziej liberalnych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W roku tym Sądy ogłosiły upadłość konsumencką względem dwukrotnie większej liczby osób, niż w roku 2015 r. W roku 2015 r. z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej skorzystało bowiem 2112 osób, w roku 2016 - 4434 osoby. Na marginesie należy dodać, że w okresie wcześniejszym - podczas obowiązywania postanowień poprzedniej ustawy, takich upadłości było niespełna 60 w okresie kilku lat. Najmłodsza osoba, względem której ogłoszono upadłość konsumencką w 2016 r. miała 15 lat, najstarsza – 93. Najwięcej upadłości dotyczy ludzi w wieku 40-49 [...]