Przedawnienie roszczeń bankowych.

Co w sytuacji, gdy zaciągamy w kredyt w banku, a później niestety brakuje nam środków by go spłacić? Bank wypowiada umowę, wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, a Sąd zaopatruje go w klauzulę wykonalności… Czy takie roszczenia podlegają przedawnieniu? W jakim terminie? Tak, zasadą jest, iż roszczenia majątkowe się przedawniają, co oznacza, ze po upływie określonego czasu możemy uchylić się od ich regulowania. W przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego mamy do czynienia nie z 10-letnim, ale z 3-letnim terminem przedawnienia. Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo [...]

Gdzie będę mieszkał po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Decydując się na ogłoszenie upadłości, należy mieć na uwadze nie tylko fakt pozbycia się zadłużenia, ale także należy liczyć się z utratą posiadanego majątku, w tym zamieszkiwanej nieruchomości. W takiej sytuacji rodzą się wątpliwości: gdzie zatem będę mieszkać, skoro stracę swój majątek, a nie stać mnie na zakup bądź najem mieszkania? Przepisy uregulowały tę kwestię i zabezpieczają potrzeby mieszkaniowe upadłego.   Zgodnie bowiem z art. 491 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, jeśli w ramach postępowania upadłościowego dojdzie do licytacji mieszkania bądź domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły i osoby pozostające na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela [...]