Odrzucam spadek, w którym są same długi, jak wygląda sytuacja mojego dziecka? 

Często zadajemy sobie pytanie jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? W sytuacji, kiedy nie został sporządzony testament, po śmierci bliskiej nam osoby następuje dziedziczenie ustawowe i tak na przykład po zmarłym najpierw dziedziczyć będą jego żona i jego dzieci. Jednak w przypadku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez żonę i oraz kolejno dzieci zmarłego, w miejsce odrzucającego spadek wchodzą jego wnuki (zstępni dzieci).

Jak w takiej sytuacji uniknąć dziedziczenia przez małoletnie dziecko, jeśli spadek obarczony jest długami?

  Od momentu śmierci spadkodawcy mamy 6 miesięcy na złożenia oświadczenia co do przyjęcia (jego formy) lub odrzucenie spadku. Wskazać należy, że prawo spadkowe uregulowało kwestię dziedziczenia przez małoletnie dziecko w ten sposób, że dziedziczy ono z dobrodziejstwem inwentarza, nawet wtedy, gdy uchybiony zostanie termin 6-miesięczny.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

W praktyce oznacza to tyle, iż dziedziczy się tylko to, co pozostało po pokryciu długów wchodzących w skład spadku przez masę spadkową. Nigdy więc spadkobierca nie będzie musiał z własnych środków spłacać długów po zmarłym spadkodawcy. Co do zasady w najgorszym wypadku bilans wyjdzie zerowy. Zaznaczyć jednak należy, że sporządzenie inwentarza finansowo obciąża spadkobiercę, a koszty tej czynności mogą być niemałe, w zależności od masy spadkowej. Wówczas warto spadek odrzucić w imieniu małoletniego.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego, niezbędna jest zgoda sądu. Rodzice mają obowiązek wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, polegającej na odrzuceniu spadku po zmarłym. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek taki należy uzasadnić, wskazując na powody, dla których istotnym jest dla małoletniego dziecka, aby w jego imieniu odrzucić spadek. Do wniosku należy załączyć dokumentację taką, jak akt urodzenia dziecka, akt zgonu spadkodawcy, informację o oświadczeniu o odrzuceniu spadku przez rodziców małoletniego, a także dowody wykazujące istnienie długów spadkowych, a to dla poparcia uzasadnienia wniosku.

Aby uniknąć braków formalnych, istotnym jest aby wskazać numery PESEL wnioskodawców czyli rodziców oraz uczestnika postepowania czyli dziecka, którego sprawa ma dotyczyć, a także uiścić opłatę sądową od wniosku w kwocie 40 zł.

Sąd wyda zgodę po wysłuchaniu wnioskodawców- rodziców, kiedy stwierdzi, że będzie ona zgodna z interesem małoletniego, dlatego tak ważnym jest, aby przedstawić jak najwięcej dowodów na poparcie okoliczności wskazanych we wniosku.

Mam już prawomocne postanowienie sądu, w którym sąd wyraża zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – co dalej?

Kiedy mamy już odpis prawomocnego postanowienia o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, o który należy wystąpić do sądu wraz z wnioskiem o doręczenie, należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego.

UWAGA! Dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku, a więc śmierci spadkodawcy i następnie urodzone żywe, także wchodzi w krąg spadkobierców, zatem w jego imieniu także należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku.