About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 23 blog entries.

Oferta Pracy dla Aplikanta radcowskiego

Kancelaria Radcy Prawnego Monika Rajewska-Nosal poszukuje osoby na stanowisko: Aplikant radcowski I lub II roku Obowiązki: – redagowanie projektów pism procesowych i przedprocesowych, – sporządzanie projektów umów cywilnych, gospodarczych, – sporządzanie projektów opinii prawnych, – przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Klientów, – bezpośredni kontakt z Klientami Kancelarii, – monitorowanie aktualnych zmian w przepisach, – zastępstwo przed sądami w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. Oferujemy: Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, możliwość nauki, zdobywania doświadczenia i dalszego rozwoju zawodowego. Chętnych prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: prawnik@kancelariarajewska.pl

Upadłość konsumencka i jej etapy.

Postępowanie upadłościowe jest procedurą, która wymaga skrupulatności, zaangażowania i dokładności. Jak w rzeczywistości wygląda proces mający doprowadzić do oddłużenia? Po podjęciu decyzji o zainicjowaniu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zebraniu odpowiednich dokumentów oraz wstępnym kontakcie z wierzycielami, właściwym czynnikiem inicjującym postępowanie upadłościowe jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ów wniosek ma postać formularza. Oprócz podstawowych informacji, tj. nazwisko, adres, nr PESEL należy wskazać, jakim majątkiem dłużnik – bo tak określony jest w tym wypadku wnioskodawca – dysponuje oraz z czego ów majątek się składa. W dalszej części na uzupełnienie czeka tabela nazwana „spisem wierzycieli” oraz „wierzytelności spornych”. Wskazuje się [...]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest niewątpliwie jedną z najbardziej dotkliwych „kar”, jaką Sąd może nałożyć na rodzica. Sankcja ta jest stosowana, gdy poważnie zagrożone jest dobro dziecka – jego zdrowie, a czasem nawet i życie, a także w przypadku gdy nastąpi trwała przeszkoda w sprawowaniu władzy rodzicielskiej lub gdy rodzice jej nadużywają bądź też w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki wobec dziecka (art. 111 KRiO). Bardzo istotne jest jednak, iż nawet jeśli rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej wobec dziecka, to ma on prawo do kontaktu z nim. Zgodnie z treścią art. 113 KRiO bowiem „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich [...]

Przedawnienie roszczeń bankowych.

Co w sytuacji, gdy zaciągamy w kredyt w banku, a później niestety brakuje nam środków by go spłacić? Bank wypowiada umowę, wystawia bankowy tytuł egzekucyjny, a Sąd zaopatruje go w klauzulę wykonalności… Czy takie roszczenia podlegają przedawnieniu? W jakim terminie? Tak, zasadą jest, iż roszczenia majątkowe się przedawniają, co oznacza, ze po upływie określonego czasu możemy uchylić się od ich regulowania. W przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego mamy do czynienia nie z 10-letnim, ale z 3-letnim terminem przedawnienia. Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo [...]

Gdzie będę mieszkał po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Decydując się na ogłoszenie upadłości, należy mieć na uwadze nie tylko fakt pozbycia się zadłużenia, ale także należy liczyć się z utratą posiadanego majątku, w tym zamieszkiwanej nieruchomości. W takiej sytuacji rodzą się wątpliwości: gdzie zatem będę mieszkać, skoro stracę swój majątek, a nie stać mnie na zakup bądź najem mieszkania? Przepisy uregulowały tę kwestię i zabezpieczają potrzeby mieszkaniowe upadłego.   Zgodnie bowiem z art. 491 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, jeśli w ramach postępowania upadłościowego dojdzie do licytacji mieszkania bądź domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły i osoby pozostające na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela [...]

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Odrzucam spadek, w którym są same długi, jak wygląda sytuacja mojego dziecka?  Często zadajemy sobie pytanie jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? W sytuacji, kiedy nie został sporządzony testament, po śmierci bliskiej nam osoby następuje dziedziczenie ustawowe i tak na przykład po zmarłym najpierw dziedziczyć będą jego żona i jego dzieci. Jednak w przypadku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez żonę i oraz kolejno dzieci zmarłego, w miejsce odrzucającego spadek wchodzą jego wnuki (zstępni dzieci). Jak w takiej sytuacji uniknąć dziedziczenia przez małoletnie dziecko, jeśli spadek obarczony jest długami?   Od momentu śmierci spadkodawcy mamy 6 miesięcy na złożenia oświadczenia [...]

Spadek z długami – co dalej?

Nie wiedziałem, że dziedziczę spadek z długami, a terminy minęły – co dalej? Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, kiedy nie mamy kontaktu z poszczególnymi członkami rodziny przez wiele lat. W związku z tym nie przypuszczamy nawet, że w przypadku śmierci możemy dziedziczyć po zmarłym. Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy nie mieliśmy kontaktu ze spadkodawcą od 10, 15 czy 20 lat, nie wiedzieliśmy, że dziedziczymy po zmarłym spadek obarczony długami, a termin do odrzucenia spadku minął? Jest to powszechny problem, dlatego system prawa przewiduje rozwiązanie, umożliwiające uchylenie się od skutków prawnych swojego działania/zaniechania. Spadek – co wchodzi w jego skład? Na [...]

Dowody w sprawie rozwodowej

Postępowanie dowodowe w sprawie o orzeczenie rozwodu Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma na celu przede wszystkim wykazanie i potwierdzenie wszelkich okoliczności, które doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu małżeństwa. Ponadto ureguluje dalsze kwestie związane z rozwodem, takie jak zawinienie w rozkładzie pożycia, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty, podział majątku czy też orzeczenie o wspólnym mieszkaniu małżonków. Sąd oceniając przedstawione dowody będzie w stanie rozstrzygnąć o poszczególnych kwestiach, mając na względzie dobro stron postępowania. Co do zasady strona powinna złożyć wszystkie wnioski dowodowe wraz ze swoim pierwszym pismem procesowym w sprawie, a więc w pozwie rozwodowym lub odpowiedzi na [...]

Jak napisać pozew rozwodowy?

Jak poprawnie sporządzić pozew rozwodowy? Pozew rozwodowy jest pismem inicjującym postępowanie rozwodowe. Nigdy bowiem nie zostanie ono wszczęte z urzędu, dlatego też tak istotnym jest, aby w pozwie zawrzeć wszelkie żądania. Wskazane poniżej elementy, stanowią elementy konieczne pisma procesowego, dlatego też poprawnie sporządzony pozew rozwodowy musi zawierać: Miejscowość i datę oraz oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany. Sądem właściwym do złożenia pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Kolejno, w przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd [...]

Jak poprawnie sporządzić umowę?

Sporządzanie umów Zawieranie umów cywilnoprawnych charakteryzuje się dużą swobodą ich kreowania. Art. 3531 kodeksu cywilnego zapewnia swobodę zawierania umów, dając wolną rękę stronom umowy do kreowania stosunku prawnego. Jedynym ograniczeniem jest to, aby nie był on sprzeczny z ustawą, właściwością stosunku i zasadami współżycia społecznego. Co do zasady poprawnie sporządzona umowa powinna składać się z następujących części: 1. Komparycja – czyli oznaczenie stron umowy i reprezentacji Poprawnie konstruowana umowa rozpoczyna się od komparycji czyli części, w której wskazuje się, kto jest stroną umowy oraz kto daną stronę reprezentuje. Osoby fizyczne z reguły działają w imieniu własnym, choć generalnie prawo zezwala [...]

Windykacja należności

Windykacja należności Windykacja (łac. vindicatio) to w znaczeniu dosłownym ”dochodzenie roszczeń”, „obrona konieczna”, a nawet „zemsta”. Co do zasady istnieją dwa rodzaje windykacji należności: polubowna i sądowa. Windykacja polubowna Windykacja polubowna sprowadza się do motywowania i przypominania dłużnikowi o istniejącej wierzytelności. Na tym etapie warto do dłużnika skierować wezwanie do zapłaty, wysłane na adres jego zamieszkania bądź adres siedziby (jeśli jest przedsiębiorcą lub gdy naszym wierzycielem jest firma). W ramach windykacji polubownej możliwe jest również zawarcie porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia. Windykacja sądowa Kiedy jednak powyższe działania nie przynoszą skutków kolejnym etapem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, [...]

Upadłość konsumencka 2016 r. – podsumowanie

Upadłość konsumencka 2016 r. Krótkie podsumowanie Rok 2016 był drugim rokiem działania bardziej liberalnych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W roku tym Sądy ogłosiły upadłość konsumencką względem dwukrotnie większej liczby osób, niż w roku 2015 r. W roku 2015 r. z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej skorzystało bowiem 2112 osób, w roku 2016 - 4434 osoby. Na marginesie należy dodać, że w okresie wcześniejszym - podczas obowiązywania postanowień poprzedniej ustawy, takich upadłości było niespełna 60 w okresie kilku lat. Najmłodsza osoba, względem której ogłoszono upadłość konsumencką w 2016 r. miała 15 lat, najstarsza – 93. Najwięcej upadłości dotyczy ludzi w wieku 40-49 [...]

Czy ma znaczenie, kto pierwszy złoży pozew rozwodowy?

Czy ma znaczenie, kto pierwszy złoży pozew rozwodowy? Kto pierwszy złoży pozew o rozwód – mąż, czy żona (bo należy pamiętać, że tylko oni są uprawnieni do złożenia pozwu rozwodowego) nie ma dużego znaczenia. Co nie oznacza, że jest to całkowicie obojętne. Z czego więc wynika różnica? Opłata od pozwu o rozwód Pierwszą kwestią, na pewno ważną dla wielu osób, jest kwestia opłaty. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego jest stała – wynosi 600 zł. Wpłacana jest ona wraz z pozwem, więc to powód jest zobowiązany do uiszczenia takiej opłaty. Jednak nie powinno to być przyczyną zmartwień, bowiem o kosztach postępowania [...]

Upadłość konsumencka – artykuł w NTO.

Zapraszamy do lektury artykułu o upadłości konsumenckiej w najnowszym wydaniu NTO. Podzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem Artykuł dostępny pod linkiem: Upadłość konsumencka. Jak bankrutują Opolanie? Polecamy również obszerny artykuł dotyczący upadłości konsumenckiej który ukazał sie na naszym Blogu pt. Całkowite pozbycie się długów, czyli upadłość konsumencka.  

Rozwód a władza rodzicielska

Władza rodzicielska – czym jest? Władza rodzicielska jest pojęciem bardzo szerokim. Władza rodzicielska to nie tylko szereg praw jakie rodzice mają względem dziecka, ale i obowiązki - w pełnym lub ograniczonym stopniu. Władzę rodzicielską mogą posiadać oboje rodzice - również po rozwodzie - lub może ona być powierzona jednej ze stron. W skrajnych przypadkach rodzice bądź jedno z nich może być pozbawione władzy rodzicielskiej. Pozbawianie władzy rodzicielskiej orzeknie Sąd opiekuńczy, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Rozwód a władza rodzicielska [...]

Zachowek, czyli co zrobić, kiedy pominięto nas w testamencie?

Zacznijmy od tego, czym jest zachowek. Zachowek to instytucja prawna chroniąca interesy osób najbliższych spadkodawcy, uregulowana w art. 991 i następnych Kodeksu Cywilnego. Zabezpiecza on interesy spadkobierców, którzy dziedziczyliby z ustawy, a zostali pominięci w testamencie, lub zapisy tegoż dokumentu są dla nich niekorzystne. Swoboda testowania, pozwalająca na dowolne dysponowanie majątkiem w testamencie na wypadek śmierci może prowadzić bowiem do pokrzywdzenia osób najbliższych spadkodawcy, które z resztą czasem przyczyniają się do tworzenia, utrzymania lub powiększania majątku spadkowego Osobami najbliższymi spadkodawcy uprawnionymi do zachowku są: zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy (art. 991 § 1). W zakresie prawa do zachowku na równi [...]

Rodzaje rozwodów i ich konsekwencje prawne.

Rodzaje rozwodów i ich konsekwencje prawne. W świetle art. 55 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Orzekając rozwód sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, chyba że na wniosek obojga małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa pociąga za sobą nie tylko skutki moralne ale i określone skutki prawne. Często małżonkowie podejmując decyzję o rozwiązaniu małżeństwa kierują się chęcią szybkiego i bezbolesnego zakończenia związku, [...]

Całkowite pozbycie się długów, czyli upadłość konsumencka

W związku z rosnącym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami w tym zakresie uprzejmie informujemy: TAK, I W TYM PRZYPADKU MOŻEMY CI POMÓC. Kancelaria Radcy Prawnego Monika Rajewska oferuje usługi z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest sądowym ustaleniem, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) stała się niewypłacalna Niewypłacalność konsumenta polega na niewykonywaniu swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Może wystąpić np. w sytuacji gdy konsument nie ma pieniędzy na spłatę należności wobec banku lub na spłatę długów podatkowych. Wyjściem z takiej sytuacji może być właśnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Korzyścią płynącą z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Oznacza to, [...]

Bezprawne uzyskanie informacji z konta na portalu społecznościowym

Podanie innej osobie hasła do portalu społecznościowego, nie uprawnia jej do czytania korespondencji umieszczonej w prywatnej zakładce - orzekł Sąd Rejonowy w Białymstoku Zacznijmy od przepisów… Zgodnie z art. 267 § 1 KK „Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco: kobieta i mężczyzna żyli w konkubinacie do maja 2013 r., kiedy to rozstali się i matka wraz z córką wyprowadziły się. [...]

Czy usunięcie czyjegoś konta z portalu społecznościowego jest przestępstwem?

W świetle art. 268a § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialność karną ponosi ten, „kto nie będąc do tego uprawnionym niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie gromadzenie lub przekazywanie takich danych”. Na treść tego przepisu powołał się mężczyzna, który złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa, polegającego na usunięciu z jego konta założonego na portalu społecznościowym zdjęć jego i ich wspólnych dzieci. W toku postępowania kobieta przyznała, że faktycznie zdjęcia usunęła, ale zrobiła to z myślą o dobru ich wspólnych małoletnich dzieci, obawiając się umieszczania [...]