W związku z rosnącym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami w tym zakresie uprzejmie informujemy: TAK, I W TYM PRZYPADKU MOŻEMY CI POMÓC. Kancelaria Radcy Prawnego Monika Rajewska oferuje usługi z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest sądowym ustaleniem, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) stała się niewypłacalna Niewypłacalność konsumenta polega na niewykonywaniu swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Może wystąpić np. w sytuacji gdy konsument nie ma pieniędzy na spłatę należności wobec banku lub na spłatę długów podatkowych. Wyjściem z takiej sytuacji może być właśnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Korzyścią płynącą z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Oznacza to, że całość lub część jego długów zostaje umorzona w stosunku do wierzycieli których zobowiązań nie jest i nie będzie mógł spełnić. Jednakże aby to mogło nastąpić, konieczne jest ustalenie, że konsument przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania nie doprowadził umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo do niewypłacalności lub też nie zwiększył jej stopnia. Każde działanie podejmowane na szkodę wierzyciela, jak chociażby ukrywanie majątku, wyklucza możliwość ogłoszenia upadłości.

Co więcej, w wyniku ogłoszenia upadłości następuje odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. W postępowaniu upadłościowym dokonuje się bowiem spisania całego majątku dłużnika, weryfikacji roszczeń zgłaszanych przez wierzycieli, spieniężenia całości lub części majątku dłużnika oraz przekazania uzyskanych środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym terminie zgłosili swą wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Podmiotem przeprowadzającym likwidację majątku dłużnika jest syndyk. Istnieje jednak możliwość pisemnego upoważnienia upadłego konsumenta przez syndyka do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości.

Postępowanie upadłościowe nie jest prowadzone z urzędu, lecz wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok. Wniosek ten można złożyć w każdym czasie, po spełnieniu w/w warunków.
Warto zwrócić uwagę, iż wniosku tego nie może złożyć łącznie małżeństwo. Istnieje jednak możliwość dokonania tego przez każdego małżonka z osobna, jeżeli spełnią odpowiednie kryteria. Zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą, jak i spółka, fundacja oraz stowarzyszenie nie mogą złożyć wniosku.

Ogłoszenie upadłość konsumenckiej wiąże się z wieloma konsekwencjami – zarówno dla konsumenta, jak i jego małżonka. Skutkuje m. in.:

– zaliczeniem całego majątku konsumenta do masy upadłości, co de facto oznacza niemożność rozporządzania majątkiem,
– obowiązkiem wskazania i wydania całego majątku, dokumentów, rozliczeń oraz korespondencji dotyczących majątku syndykowi upadłości,
– wstrzymaniem postępowań sądowych i egzekucyjnych, prowadzonych przeciwko dłużnikom,
– zaliczeniem do masy upadłości także wynagrodzenia za pracę upadłego (w części niepodlegającej zajęciu),
– sporządzeniem inwentaryzacji majątku oraz jego sprzedażą (za wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji), jak np. sprzedaż nieruchomości, samochodu etc.,
– postawieniem w stan natychmiastowej wymagalności wszelkich zobowiązań konsumenta,
– możnością zawierania jedynie drobnych umów życia codziennego, tj. zakup środków higienicznych, żywności, leków etc.,
– powstaniem z mocy prawa między małżonkami rozdzielności majątkowej (jeżeli małżonkowie pozostawali we wspólności majątkowej małżeńskiej, ich majątek wspólny wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny).

Jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Należy pamiętać jednak, iż nie wszystkie elementy majątku konsumenta wnioskującego o ogłoszenie upadłości podlegają zajęciu. Zgodnie z art 829 in. Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają m.in:

– przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
– zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
– narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
– u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
– przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
– produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne;
– przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny;
– świadczenia z pomocy społecznej

Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów.
Konsument, względem którego ogłoszono upadłość zyskuje:

– oddłużenie – umorzenie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości i w toku postępowania nie zostały zaspokojone;
– możliwość spłaty części długów w ratach;
– zatrzymanie naliczania odsetek;
– możliwość zawarcia układu z wierzycielem;
– zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę i egzekucyjnych, toczących się przeciwko konsumentowi (z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjna zostaną umorzone);
– wykreślenie z rejestru – z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań Sąd rejestrowy z urzędu wykreśli osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy).