Decydując się na ogłoszenie upadłości, należy mieć na uwadze nie tylko fakt pozbycia się zadłużenia, ale także należy liczyć się z utratą posiadanego majątku, w tym zamieszkiwanej nieruchomości. W takiej sytuacji rodzą się wątpliwości: gdzie zatem będę mieszkać, skoro stracę swój majątek, a nie stać mnie na zakup bądź najem mieszkania?

Przepisy uregulowały tę kwestię i zabezpieczają potrzeby mieszkaniowe upadłego.

 

Zgodnie bowiem z art. 491 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, jeśli w ramach postępowania upadłościowego dojdzie do licytacji mieszkania bądź domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły i osoby pozostające na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się odpowiednią kwotę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w/w.

 

Czy od każdej zlicytowanej nieruchomości mogę uzyskać czynsz na wynajem mieszkania?

Należy zaznaczyć, że przepis ma stanowić ochronę dla utraty miejsca zamieszkania, stanowiącego stały ośrodek życiowy upadłego i faktycznie zamieszkiwanego przez niego i osoby pozostające na jego utrzymaniu. Zabezpieczenie jest związane jedynie ze sprzedażą zamieszkiwanego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, nie zaś wszystkich nieruchomości, podlegających sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego.

 

Czy osoby pozostające na utrzymaniu upadłego to tylko najbliższa rodzina?

Wskazać należy, że nie stopień pokrewieństwa czy powinowactwa jest czynnikiem przesądzającym, a więzi ekonomiczne. Do kręgu tych osób zaliczone są osoby pozostające na  utrzymaniu upadłego, prowadzące z nim gospodarstwo domowe, ale niekoniecznie z nim spokrewnione.

 

Na jaka kwotę mogę liczyć i jak ją uzyskać?

Jest to wysokość równa przeciętnemu czynszowi najmu lokalu w miejscowości zamieszkiwanej przez upadłego, bądź miejscowości sąsiedniej. Dla ustalenia przeciętnej wysokości czynszu nie jest konieczne powoływanie biegłego, a jedynie dokonanie ogólnego rozeznania na rynku najmu nieruchomości.

Kwota ta może być przyznana jedynie na wniosek upadłego, a przy jego rozpatrywaniu pod uwagę będą w szczególności brane:

– potrzeby mieszkaniowe upadłego, w tym liczba osób pozostających na jego utrzymaniu;

– zdolności zarobkowe upadłego (dotychczas osiągane wynagrodzenie bądź możliwości, jakie daje wykształcenie upadłego);

– suma uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkaniowego albo domu jednorodzinnego;

– pomocniczo – opinia syndyka.

 

Na jaki okres przyznawany jest czynsz?

Czynsz może być przyznany na okres od 12 do 24 miesięcy w zależności od powyższych kryteriów.