Postępowanie upadłościowe jest procedurą, która wymaga skrupulatności, zaangażowania i dokładności. Jak w rzeczywistości wygląda proces mający doprowadzić do oddłużenia?

Po podjęciu decyzji o zainicjowaniu postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zebraniu odpowiednich dokumentów oraz wstępnym kontakcie z wierzycielami, właściwym czynnikiem inicjującym postępowanie upadłościowe jest przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ów wniosek ma postać formularza. Oprócz podstawowych informacji, tj. nazwisko, adres, nr PESEL należy wskazać, jakim majątkiem dłużnik – bo tak określony jest w tym wypadku wnioskodawca – dysponuje oraz z czego ów majątek się składa. W dalszej części na uzupełnienie czeka tabela nazwana „spisem wierzycieli” oraz „wierzytelności spornych”. Wskazuje się tam, kto jest wierzycielem, z czego wynika dług oraz jego wysokość, a także termin zapłaty zobowiązania i ewentualnie zakresu, w jakim kwestionujemy istnienie długu . Następnie należy opisać stan faktyczny – jaki jest stan niewypłacalności oraz co jest jego przyczyną, popierając go odpowiednimi dowodami. Gotowy wniosek składa się do właściwego sądu wraz z opłatą w wysokości 30 zł.

Sąd, po otrzymaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, rozpoczyna tzw. postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Tutaj sąd bada, czy wniosek został prawidłowo wypełniony, czy zawiera wszystkie niezbędne informacje, a także czy zachodzą odpowiednie przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sprawdza, m.in. czy zadłużenie nie jest spowodowane umyślnie, czy rażącym niedbalstwem dłużnika – czy zaciągane zobowiązania były koniecznością, czy raczej były przeznaczane na przykład na życie ponad stan. Po zbadaniu pisma pod każdym kątem, sąd w przypadku braków wniosku wzywa dłużnika do jego uzupełnienia, a gdy wniosek jest kompletny:

  1. wzywa dłużnika do osobistego wstawiennictwa, wysłuchuje go, a następnie ogłasza upadłość bądź oddala wniosek,

  2. ogłasza upadłość bądź oddala wniosek na posiedzeniu niejawnym.

Data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości.

Kolejnym etapem jest tak zwane postępowanie upadłościowe właściwe. Wyznaczeni zostają sędzia – komisarz, jego zastępca oraz syndyk. To tutaj sporządza się listę wierzytelności oraz ustala skład i wartość masy upadłości – jest to nic innego, jak majątek Dłużnika. Ważnym jest, aby pamiętać o obowiązku współpracy z syndykiem. Należy przekazać mu wszystkie informacje na temat posiadanego majątku oraz udostępnić mu odpowiednią dokumentację. Kolejno sporządzany jest plan podziału. Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony – po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, na okres maksymalnie 36 miesięcy. W tym czasie upadły ma obowiązek spłacać wierzycieli każdego miesiąca w odpowiedniej kwocie. Jest to, najprościej mówiąc, forma harmonogramu spłat. Jest to istotny moment w procesie oddłużania, ponieważ tylko ścisłe trzymanie się planu spłat oraz zaleceń sądu może zagwarantować finalny efekt. Po rzetelnej i sumiennej współpracy z sądem oraz syndykiem, można przejść do ostatniego etapu – oddłużania. Zaznaczyć należy w tym miejscu, iż plan spłaty nie jest sporządzany, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli – wtedy sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

W ten sposób dochodzi do oddłużenia Dłużnika.

Niestety, w zawiłościach prawa upadłościowego łatwo się zgubić, dlatego też jeżeli nadal posiadają Państwo jakieś wątpliwości, bądź pytania – zapraszamy do kontaktu.