Czy ma znaczenie, kto pierwszy złoży pozew rozwodowy?

Kto pierwszy złoży pozew o rozwód – mąż, czy żona (bo należy pamiętać, że tylko oni są uprawnieni do złożenia pozwu rozwodowego) nie ma dużego znaczenia. Co nie oznacza, że jest to całkowicie obojętne. Z czego więc wynika różnica?

Opłata od pozwu o rozwód

Pierwszą kwestią, na pewno ważną dla wielu osób, jest kwestia opłaty. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego jest stała – wynosi 600 zł. Wpłacana jest ona wraz z pozwem, więc to powód jest zobowiązany do uiszczenia takiej opłaty. Jednak nie powinno to być przyczyną zmartwień, bowiem o kosztach postępowania ostatecznie rozstrzyga Sąd w wyroku kończącym sprawę.

Cofnięcie pozwu o rozwód

Kolejną, wartą podkreślenia sprawą jest fakt, iż tylko osoba składająca pozew może go wycofać.

Nieobecność powoda na pierwszym posiedzeniu w sprawie o rozwód

Inne są także konsekwencje w razie nieobecności na sali sądowej pozwanego i powoda. Zgodnie z art. 428 § 1 kpc w razie nieusprawiedliwionej nieobecności powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Wyjątkiem w tej kwestii jest sytuacja, w której prokurator żąda uznania unieważnienia małżeństwa bądź ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa. W przypadku następnych rozpraw, czy też w wypadku nieobecności pozwanego na pierwszej rozprawie – postępowanie toczy się dalej.

Małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa

Kolejno wskazać należy, iż żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia spotka się z oddaleniem przez Sąd powództwa, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W każdym z wyżej opisanych przypadków pamiętać należy jednak, iż mówiąc o małżonku „winnym” lub „niewinnym” rozkładowi pożycia, nie mówimy tu o rozkładzie winy zaproponowanym przez Strony, ale o wnioskach jakie Sąd orzekający w sprawie, poczynił na podstawie przeprowadzonego w sprawie materiału dowodowego,.

Małżonkowie – obywatele różnych krajów

Kto złoży pierwszy pozew ma znaczenie również w przypadku, kiedy małżonkowie mają obywatelstwo różnych krajów. Dlaczego? Otóż powstaje wtedy problem, jaki Sąd będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy. A to właśnie od decyzji powoda zależy de facto, który Sąd zajmie się sprawą.