Alimenty – od czego zależy ich wysokość?

Alimenty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na rodzicach spoczywa obowiązek ponoszenia ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka.
W braku porozumienia między rodzicami o wysokości świadczenia alimentacyjnego decyduje Sąd, uwzględniając w szczególności następujące okoliczności:
– usprawiedliwione potrzeby dziecka;
– możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica;
– zakres sprawowanej nad dzieckiem opieki.

Co powinien zapewnić dziecku Rodzic?

Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy (odpowiedni do jego wieku i uzdolnień). Rodzic winien zapewnić dziecku normalne warunki życia i rozwoju z uwzględnieniem odzieży, wyżywienia, pomocy naukowych czy kosztów leczenia w przypadku choroby. Należy przy tym mieć także na względzie zasadę równej stopy życiowej dzieci i rodziców, zgodnie z którą usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka stron powinny być oceniane z uwzględnieniem standardów panujących w ich środowisku i dotychczasowego poziomu życia rodziny. Rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Muszą zatem oni dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

Możliwości zarobkowe i majątkowe a alimenty

Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego oznaczają nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz te zarobki i dochody, które rodzic może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Zdarza się bowiem niestety, że rodzic celowo nie podejmuje pracy albo wykonuje ją w niepełnym wymiarze przy tym braku ku temu uzasadnionych podstaw.

Alimenty – co jeszcze wpływa na ich wysokość?

Na wysokość ustalanych przez Sąd alimentów wpływa również zakres sprawowanej przez rodzica opieki nad dzieckiem. Obowiązek alimentacyjny może być bowiem wypełniany także poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. W sprawach o alimenty najczęściej zdarza się, że jeden z rodziców sprawuje w przeważającym zakresie opiekę nad dzieckiem lub spoczywa na nim cały ciężar opiekuńczo-wychowawczy. Wówczas drugi winien w znacznej części zaspokajać potrzeby materialne dziecka. 

Zakres okoliczności, jakie Sąd bierze pod uwagę jest szeroki – dlatego decydując się na dochodzenie świadczeń alimentacyjnych warto zasięgnąć porady prawnika, który – dysponując specjalistyczną wiedzą – poprowadzi Twoją sprawę uwzględniając indywidualną sytuację.

Potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej materii? Skontaktuj się z nami.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

    Related Posts