Jak poprawnie sporządzić pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jest pismem inicjującym postępowanie rozwodowe. Nigdy bowiem nie zostanie ono wszczęte z urzędu, dlatego też tak istotnym jest, aby w pozwie zawrzeć wszelkie żądania.

Wskazane poniżej elementy, stanowią elementy konieczne pisma procesowego, dlatego też poprawnie sporządzony pozew rozwodowy musi zawierać:

 1. Miejscowość i datę oraz oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany. Sądem właściwym do złożenia pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Kolejno, w przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy tej podstawy także nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.
 2. Imiona i nazwisko stron, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych. Ze względu na to, że pozew o rozwód jest pismem inicjującym postępowanie należy także wskazać adresy zamieszkania stron oraz ich numer PESEL. Uwaga! Należy podać aktualny adres zamieszkania, na który będzie kierowana korespondencja sądowa.
 3. Oznaczenie rodzaju pisma, które wnosimy – Pozew o rozwód.
 4. Osnowę wniosku. Istotnym jest, aby w pozwie o rozwód wyraźnie wskazać swoje żądanie – rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwodu. Można także wskazać z czyjej winy powinien zostać orzeczony rozwód, jednakże na zgodny wniosek stron Sąd pominie kwestię winy rozkładu pożycia małżeńskiego.
 5. Uzasadnienie pozwu musi zwierać okoliczności uzasadniające złożenie pozwu, tj. okoliczności trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, kolejno jeśli z małżeństwa pochodzą dzieci, należy wskazać wszelkie informacje, które ich dotyczą, takie jak wiek czy też sytuacja życiowa.
 6. Należy także wskazać dowody na potwierdzenie w/w okoliczności w postaci np. dowodów w z dokumentów lub żądania przesłuchania świadków na okoliczności wskazane. W takim przypadku istotnym jest, aby podać dokładnie ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy zamieszkania.
 1. Informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.
 2. Własnoręczny podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
 3. Wymienienie załączników (np. odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka, dowody).
 4. Jeżeli między stronami toczyły się już inne sprawy np. o alimenty ich sygnaturę, w petitum pozwu możesz wówczas zawrzeć wniosek, aby sąd zwrócił się do sądu rejonowego o nadesłanie akt tej sprawy (taki wniosek przyspieszy postępowanie). Do pozwu dołącz kserokopię wyroku, jaki zapadł w tamtej sprawie.

Poza w/w elementami koniecznymi pisma procesowego, treść pozwu o rozwód charakteryzuje się dodatkowymi elementami, które kształtują przebieg postępowania rozwodowego.

Pozew rozwodowy – wspólne małoletnie dzieci

Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie można także zawrzeć wnioski co do rozstrzygnięcia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, o kontaktach z dziećmi i miejscu ich zamieszkania oraz sposobie wypełniania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci przez rodziców.

Alimenty na rzecz jednego z małżonków

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w określonym zakresie, tj. odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Z kolei w przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Pozew rozwodowy – wspólne mieszkanie

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólnie mieszkanie, w pozwie można zawrzeć żądanie orzeczenia o sposobie korzystania z tego mieszkania. Zaznaczyć należy, że w przypadku zajmowania wspólnego mieszkania można żądać eksmisji jednego z małżonków, gdy ten swoim zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Podział majątku wspólnego

Jednym z żądań może być żądanie orzeczenia o podziale majątku wspólnego, pod warunkiem, że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje zwłoki w postępowaniu.

Dodatkowe wnioski

W petitum pozwu można także wnieść wniosek zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania na rzecz powoda. Stała opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł i są to minimalne koszty, jakie ponosi osoba składająca pozew. W przypadku kiedy powód nie jest w stanie ponieść kosztów, może on złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części, uzasadniając zasadność wniosku. Dodatkowo można złożyć wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego lub o to, by sąd zwrócił się do określonej instytucji o nadesłanie dokumentacji.

Załączniki – pozew rozwodowy

Załączając do pozwu o rozwód załączniki np. w postaci zdjęć czy dokumentów, należy je wymienić. Obligatoryjnym załącznikiem jest zupełny odpis aktu małżeństwa i w przypadku, kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci – skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci. Kolejno należy wskazać potwierdzenie dokonania opłaty od pozwu, a także odpis pozwu i wszystkich załączników.

Jeżeli powód reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania w danej sprawie.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

  Related Posts