Upadłość konsumencka – skutki upadłości konsumenckiej dla małżonka

Ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków jest niekorzystne dla drugiego, jeżeli pozostawali
oni w ustroju wspólności majątkowej.

Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej powstaje między małżonkami z mocy prawa rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego jest niedopuszczalny, a on sam wchodzi w całości do masy upadłości. Wszystko zatem, co stanowiło majątek wspólny małżonków zostanie sprzedane przez syndyka, a drugi małżonek zostanie zaspokojony w dużo mniejszym zakresie.

Małżonek upadłego w ramach postępowania upadłościowego nie jest w żaden sposób uprzywilejowany wobec innych wierzycieli upadłego. Będzie on spłacany na takich samych zasadach, jak pozostali wierzyciele. W praktyce zazwyczaj uzyska on jedynie niewielką kwotę, a nie należną mu co do zasady połowę majątku wspólnego. Jeżeli na skutek wykonania planu spłaty małżonek upadłego nie otrzyma całej kwoty z tytułu udziału w majątku wspólnym, niespłacona część zostanie umorzona po uzyskaniu przez upadłego oddłużenia.

Prawa małżonka upadłego

Małżonek upadłego pozostaje oczywiście stratny, gdyż nie otrzyma należnej mu połowy majątku.

Jak zatem może bronić swoich praw?

  • Po pierwsze, powinien zgłosić swoją wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym.
  • Po drugie, może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.
  • Po trzecie, może żądać rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub też majątek osobisty upadłego małżonka.

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Zaznaczę w tym miejscu, że upadły wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może złożyć wniosek o
sprzedaż nieruchomości czy innego wartościowego składnika majątku na rzecz swojego małżonka.
Jest to tzw. pre-pack. Już niedługo na blogu pojawi się artykuł na ten temat: „Przygotowana
likwidacja – (pre-pack) w upadłości konsumenckiej”.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

    Related Posts