Windykacja należności

Windykacja (łac. vindicatio) to w znaczeniu dosłownym ”dochodzenie roszczeń”, „obrona konieczna”, a nawet „zemsta”.

Co do zasady istnieją dwa rodzaje windykacji należności: polubowna i sądowa.

Windykacja należności polubowna

Windykacja polubowna sprowadza się do motywowania i przypominania dłużnikowi o istniejącej wierzytelności. Na tym etapie warto do dłużnika skierować wezwanie do zapłaty, wysłane na adres jego zamieszkania bądź adres siedziby (jeśli jest przedsiębiorcą lub gdy naszym wierzycielem jest firma). W ramach windykacji polubownej możliwe jest również zawarcie porozumienia co do warunków spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Kiedy jednak powyższe działania nie przynoszą skutków kolejnym etapem jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, celem uzyskania tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę do wszczęcia egzekucji względem dłużnika.

W tym celu należy sporządzić pozew, w którym wskażemy w szczególności osobę zobowiązaną (pozwanego), wysokość przysługującej nam należności, jej tytuł, a także wskażemy i załączymy dowody na okoliczność istnienia naszego roszczenia i jego wysokości.

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych oraz wniesienia stosownych opłat, jednakże w przypadku wygrania sporu, Sąd zasądzi na rzecz powoda od pozwanego poniesione przez niego koszty.

W związku z trudnościami, jakie niesie ze sobą etap windykacji sądowo-egzekucyjnej warto w tym zakresie skorzystać z pomocy radcy prawnego.

Windykacja w obu w/w postaciach jest narzędziem dla każdego – począwszy od osoby fizycznej, poprzez sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, na wielkich podmiotach kończąc. Nikt bowiem nie powinien godzić się na to, by w nieskończoność czekać na zapłatę za wykonaną usługę/sprzedaż (mając również na uwadze terminy przedawnienia roszczeń). Co więcej, im wcześniej zaczyna się proces windykacji, tym większe szanse na jego skuteczność jeszcze na etapie polubownym.

Potrzebujesz pomocy prawnej w związku z windykacją należności? Skontaktuj się z nami.

Szukasz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami już dziś!

    Related Posts