OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria oferuje wybraną przez Klienta, dogodną dla niego formę obsługi prawnej.

W przypadku Klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji itp.) oferuję zarówno pomoc stałą, polegającą na pomocy we wszelkich aspektach działalności klienta, jak i doraźną, ograniczoną do konkretnego problemu lub sprawy.
W ramach pomocy stałej świadczę pomoc prawną począwszy od organizacji prawnej działalności (zakładanie spółek, wprowadzanie zmian w KRS), poprzez sporządzanie i korygowanie umów handlowych, rozwiązywanie problemów z zakresu prawa branżowego, pomoc w bieżącej działalności (m.in. prawo pracy, windykacja należności), wydawanie opinii prawnych, dokonywanie analiz prawnych planowanych projektów, prowadzenie i reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach oraz rokowaniach, a także przed organami wymiaru sprawiedliwości, sporządzanie dokumentów regulujących funkcjonowanie wewnętrzne przedsiębiorców, sporządzania pism w postępowaniach przedsądowych, sądowych oraz egzekucyjnych. Pomoc doraźna dotyczy konkretnej sprawy lub problemu, a jej forma dostosowana jest do konkretnego przypadku.

Klientom indywidualnym w zakresie spraw majątkowych i rodzinnych oferuję kompleksową pomoc, polegającą na doradztwie prawnym, reprezentacji klienta w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym, a także w postępowaniu windykacyjnym oraz obronę interesów klienta w postępowaniach wytoczonych przeciwko niemu. Oferuję także pomoc w zakresie przygotowania projektów umów i analiz prawnych. Oferowane usługi dotyczą spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, wykroczeń oraz prawa administracyjnego – w zależności od potrzeb klienta.

Oferuję również świadczenie kompleksowej, profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz instytucji tj. stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego (podmioty trzeciego sektora), zarówno w zakresie sporządzania dokumentacji statutowej, jak i ich rejestracji , a także pomoc prawną w bieżącej działalności poprzez niwelowanie barier administracyjnych i prawnych.

Klientom – zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym oraz podmiotom trzeciego sektora, zainteresowanym wsparciem w zakresie pozyskania, zarządzania i rozliczania środków zewnętrznych oferowane są profesjonalne usługi doradcze ukierunkowane na pomoc, m.in.: poradnictwo w zakresie wskazania odpowiednich programów pomocowych w odniesieniu do potrzeb, przygotowanie wstępnej oceny przedsięwzięcia pod kątem szans na otrzymanie dofinansowania, pomoc w sporządzaniu wniosków, a także na wskazanie sposobu na zmaksymalizowanie szans na otrzymanie dofinansowania.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, z pasją i najwyższą troską o dobro Klienta. Priorytetem jest również doskonały kontakt z Klientem, w tym przede wszystkim przekazywanie Mu na bieżąco, w sposób zrozumiały, wszystkich informacji dotyczących Jego aktualnej sytuacji prawno-procesowej.

Kontakt:

Opole 45-018
ul. Krakowska 37 lok. 406

77 400 66 37telefon

+48 697 218 443telefon

 prawnik@kancelariarajewska.pl

godziny otwarcia
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego oferuję w szczególności doradztwo prawne, przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie stron w postępowaniu przedsądowym i sądowym:

• z zakresu zobowiązań wynikających z prawa cywilnego np. w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie,
• z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, posiadania, rozgraniczenia, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie i inne),
• w sprawach spadkowych np. wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek,
• w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym,
• w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie powództwa, czy o nadanie klauzuli wykonalności,
• w postępowaniu z zakresu prawa autorskiego,
• w postępowaniu z zakresu ochrony dóbr osobistych.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego proponuję w szczególności udzielanie porad prawnych, jak również przeprowadzanie negocjacji polubownych (także z udziałem mediatora oraz psychologa rodzinnego) w sprawach związanych ze składem i wartością majątku dorobkowego, a także sposobu jego podziału, postępowania dotyczącego ustalenia warunków rozwodu (pozasądowe), wysokości alimentów, ustalenia warunków kontaktów rodziców z dziećmi. Nadto oferuję reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym w sprawach o:

• rozwód i separację,
• podział majątku wspólnego,
• uregulowanie kontaktów z dziećmi,
• alimenty,
• adopcję,
• władzę rodzicielską,
• ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
• egzekucję kontaktów osobistych.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego, handlowego oraz w zakresie obsługi firm oferuję w szczególności:

• reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, w tym m.in. rejestrację spółek, rejestrację zmian w KRS,
• doradztwo prawne w zakresie tworzenia spółek handlowych oraz spółek cywilnych, w tym przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów oraz porozumień wspólników,
• doradztwo prawne w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej,
• pomoc przy przekształceniu, łączeniu, podziale oraz likwidacji spółek,
• bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie projektów umów, ich opiniowanie, a także sporządzanie kompleksowych analiz prawnych z zakresu funkcjonowania obsługiwanych podmiotów oraz prawa branżowego,
• reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz w postępowaniu mediacyjnym,
• uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzenie obsługi prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu windykacji należności oferuję w szczególności:

• sporządzanie wezwań do zapłaty,
• udział w negocjacjach pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, dotyczących terminów i spłat należności,
• przygotowanie projektów ugód oraz porozumienia z dłużnikami dotyczących terminów i warunków spłaty zadłużenia,
• sporządzanie pozwów o zapłatę,
• reprezentację w postępowaniu sądowym,
• sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach świadczonej pomocy prawnej dotyczącej nieruchomości oferuję w szczególności:

• doradztwo prawne w związku z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości,
• sporządzanie analiz prawnych nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego,
• reprezentację oraz sporządzanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym
• ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji,
• reprezentowanie stron w postępowaniach przedsądowym i sądowym w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności na nieruchomości, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych,
• opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu oraz dzierżawy.

W ramach świadczonej pomocy prawnej dotyczącej odszkodowań oferuję pomoc w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń i innym podmiotom zobowiązanym do naprawienia szkody, w szczególności dotyczących:

1. szkód osobowych, w tym:
● będących wynikiem wypadków komunikacyjnych (odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych, odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków, zadośćuczynienia po śmierci w wyniku wypadku osób bliskich),
● będących wynikiem wypadków przy pracy (odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy bądź w drodze do i z pracy),
● będących wynikiem błędów medycznych (odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej),
● będących wynikiem innych niż w/w wypadki, tj. wypadki w gospodarstwach rolnych, odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie, zadośćuczynienia związane ze skutkami nieszczęśliwych wypadków lub poważnej choroby;
2. szkód rzeczowych i majątkowych, w tym:
● pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za szkodę,
● pomoc w ustaleniu kosztorysowych kosztów naprawy,
● dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów udzielonej pomocy prawnej czy najmu pojazdu zastępczego.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferuję w szczególności:

• przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, a także umów towarzyszących stosunkowi pracy, tj. umowy o zakazie konkurencji,
• przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy , m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
• sporządzanie opinii prawnych we wszystkich aspektach prawa pracy, m.in. dotyczących ochrony stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, odpowiedzialności materialnej pracowników oraz wypadków przy pracy,
• reprezentację Klienta w sporach związanych z prawem pracy (indywidualnych i zbiorowych), w szczególności w sprawach odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odwołania od udzielenia kary porządkowej,
• sporządzanie odwołań od decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
• reprezentację Klienta przed Sądem w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oferuję w szczególności:

• obronę obwinionego przed Sądami w sprawach o wykroczenia np. drogowe,
• reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w sprawach dotyczących wszystkich rodzajów przestępstw, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak i odwoławczego,
• sporządzanie i wnoszenie środków odwoławczych,
• sporządzanie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego (przymus radcowsko-adwokacki),
• sporządzanie kasacji do Sądu Najwyższego (przymus radcowsko-adwokacki).

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych oferuję w szczególności:

• przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji przetargowej,
• kompleksową obsługę przebiegu postępowań przetargowych,
• reprezentację Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W ramach świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego oferuję w szczególności:

• doradztwo prawne oraz reprezentację stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
• przygotowywanie i wnoszenie odwołań od decyzji administracyjnych,
• przygotowywanie i wnoszenie skarg na decyzje organów administracji publicznej
• sporządzanie skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego (przymus radcowsko – adwokacki)

W ramach świadczonej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych oferuję w szczególności:

• sporządzania dokumentacji statutowej oraz ich rejestrację,
• pomoc prawną w bieżącej działalności,
• pomoc prawna w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Kancelaria świadczy również usługi pomocy prawnej online, dzięki czemu mają Państwo możliwość uzyskania rzetelnej pomocy prawnej bez konieczności wychodzenia z domu.

Oferta usług online obejmuje m.in. udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie pism procesowych w sprawach nieskomplikowanych pod względem prawnym i dowodowym, w których nie ma konieczności osobistego kontaktu bądź też zapoznawania się z szerszą dokumentacją sprawy.